Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP Sokółce.

 1. Wydział Prewencji:
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik przepisów (wpływających MSWiA, KGP, KWP, KPP),
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 
 • Książka wyjść służbowych f-szy i pracowników,
 • Rejestr nadgodzin pracy funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KPP w Sokółce,
 • Rejestr wejść i wyjść interesantów do KPP w Sokółce,
 • Książka przebiegu służby,
 • Książka przebiegu służby PDOZ,
 • Książka służby OPI,
 • Książka służby w patrolach, obchodach Rewiru Dzielnicowych,
 • Rejestr interwencji policji, Książka dozorów Policji,
 • Książka kontroli osób zatrzymanych,
 • Książka przebiegu służby konwojowej,
 • Książka wydania broni z pododdziału,
 • Rejestr wydania radiotelefonu,
 • Książka nadzoru KPP w Sokółce,
 • Rejestr broni i amunicji zdeponowanej u dyżurnego KPP w Sokółce,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • Książka ewidencji kluczy,  
 • Rejestr telegramów przychodzących,
 • Rejestr telegramów wychodzących,
 • Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) – informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,
 • Rejestr pojazdów zholowanych, Rejestr spraw o wykroczenia,
 • Zeszyt narad, odpraw , posiedzeń słuzbowychWydziału Prewencji.
 1. Wydział  Kryminalny:
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik przepisów,
 • Rejestr śledztw i dochodzeń,
 • Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia.
   
 1. Wydział Ruchu Drogowego:
 • Rejestr kolizji i wypadków drogowych,
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • Rejestr kierowanych wniosków do UFG,
 • Rejestr mandatów karnych,
 • Dziennik korespondencyjny.
   

 

 1. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia:
 • Rejestr skarg, wniosków, listów i anonimów (forma elektroniczna i manualna),
 • Ewidencja pieczęci i stempli służbowych,
 • Rejestr wydanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych. 
 1. Zespół Prezydialny, Sekretariat KPP:
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Ewidencja materiałów własnego użytku,
 • Ewidencja przesyłek nadanych,
 • Ewidencja przesyłek otrzymanych,
 • Ewidencja obecności w pracy,
 • Książka przyjęć interesantów,
 • Rejestr zapytań o karalność,
 • Rejestr zaświadczeń o zameldowaniu,
 • Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych,
 • Księga dowodów rzeczowych,
 • Ewidencja akt udostępnionych,
 • Rejestr spisów przekazanych kat. A,
 • Rejestr spisów przekazanych kat. B,
 • Rejestr akt brakowanych kat. B,
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC,
 • Ewidencja przepisów MSWiA, KGP, KWP,
 • Ewidencja przepisów KPP,
 • Rejestr upoważnień wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce,
 • Rejestr wydanych przepustek okresowych,
 • Rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych na odbiór poczty specjalnej,
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych,
 • Rejestr wydanych referentek,
 • Ewidencja pobrania krwi,
 • Książka kontroli jednostki,
 • Rejestr porozumień KGP, KWP,
 • Rejestr porozumień KPP w Sokółce z organami terenowej administracji rządowej i samorządowej,
 • Rejestr porozumień KPP w Sokółce z jednostkami organizacyjnymi MSWiA,
 • Zeszyt narad, odpraw, posiedzeń w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.
   
 1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki:
 • Rejestr dzienników książek ewidencyjnych i teczek,
 • Dziennik korespondencji,
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
 • Dziennik podawczy,
 • Dziennik przepisów,
 • Rejestr przepisów KPP,
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów, wypisów i tłumaczeń,
 • Rejestr wysłanych PKR,
 • Rejestr pakowania,
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC,
 • Książka doręczeń,
 • Rejestry i pokwitowania poczty specjalnej,
 • Ewidencja wejść i wyjść do pomieszczeń kancelarii tajnej,
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wydanych identyfikatorów,
 • Rejestr identyfikatorów wydanych stażystom,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Książka ewidencji sprzętu i materiałów łączności i informatyki jednorazowego użytku KPP w Sokółce,
 • Książka konserwacji urządzeń łączności radiowej UKF KPP w Sokółce,
 • Książka konserwacji urządzeń łączności przewodowej KPP w Sokółce,
 • Książka ewidencji sprzętu informatycznego w użytkowaniu KPP w Sokółce,
 • Książka ewidencji sprzętu łączności KPP w Sokółce,
 • Ewidencja wejść i wyjść osób nieuprawnionych do pomieszczeń ze stanowiskami dostępowymi do systemów PSRO/PSSO – KCIK w KPP w Sokółce,
 • Rejestr przekazanych druków celem dołączenia do akt kontrolnych.
   

 

 1. Zespół Administracyjno-Gospodarczy:
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Rejestr podatku dochodowego z tytułu osób przybranych do okazania,
 • Ewidencja wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych za pobyt do wytrzeźwienia,
 • Rejestr wpływających przepisów ( KGP, KWP, MSWiA, KPP),
 • Rejestr wniosków o przyznanie dopłaty do wypoczynku policjantów,
 • Rejestr kart ewidencji dopłat do wypoczynku policjantów,
 • Rejestr wniosków o przyznanie zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za 1000 km policjantom,
 • Rejestr wniosków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( ZFŚS ),
 • Ewidencja szkód w mieniu Skarbu Państwa,
 • Ewidencja świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu, pomocy finansowej, równoważnik za brak lokalu, równoważnik za remont lokalu,
 • Rejestr mieszkań funkcyjnych,
 • Rejestr raportów o przydział lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr kart mieszkaniowych,
 • Ewidencja sprzętu kwaterunkowego,
 • Ewidencja sprzętu mundurowo-żywnościowego,
 • Ewidencja sprzętu techniki specjalnej,
 • Ewidencja sprzętu p. poż i gospodarczego.

 

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Stelmaszek KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piktel
do góry