Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przy ul. Białostockiej 69B, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: elzbieta.piktel@sokolka.policja.gov.pl
  • faksem pod numer: +48 47 7123 215
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Sokółce ul. Białostockiej 69B, 16-100 Sokółka. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, ul. Białostocka 69B, 16-100 Sokółka. Punkt Recepcyjny Komendy Powiatowej Policji w Sokółce czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Powiatowa Policji w Sokółce zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. +48 47 7123 204

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – https://puw.bip.gov.pl/prowadzone-rejestry/rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-systemu-jezykowo-migowego-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

art. 12 Ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243)

 

art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy

 

art. 3 pkt 1 oraz art. 7 wyżej wymienionej ustawy

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 06.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Dzienisowicz
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Dzienisowicz
do góry