Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

 

Komeda Powiatowa Policji w Sokółce

 

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy technik

w Zespole ds. Administracyjno – Gospodarczych Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

 

Wymiar etatu: 100%

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, druki i inne materiały konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki

 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. eksploatacji sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu jednostki,

 • Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia „Książek kontroli pracy pojazdów”

 • Prowadzenie gospodarki mandatowej,

 • Prowadzenie ewidencji kart Mrd-5/1, zatrzymanych praw jazdy i dowodów rejestracyjnych,

 • Wykonywanie zadań recepcyjnych w Komisariacie Policji w Dąbrowie Białostockiej (w zastępstwie sekretarki)

 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

 • praca w warunkach biurowych, jednozmianowy ośmiogodzinny system pracy, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z policjantami i pracownikami KPP w Sokółce i KP w Dąbrowie Białostockiej

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

 • stanowisko usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku,

 • narzędzia pracy: biurko, telefon ,fax, komputer, drukarka, szafy biurowe,

 • bariera architektoniczna: w budynku brak windy wewnętrznej.

 • warunki pracy: praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym, pomieszczenie ogrzewane.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: średnie

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole

 • znajomość obsługi komputera

 • umiejętność organizowania pracy własnej

 • dyspozycyjność, systematyczność

 

 

 

wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze pracownika biurowego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys /CV i list motywacyjny

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie świadectw pracy potwierdzających okresy wliczane do stażu pracy

 

 

Termin składania dokumentów:

 

19 grudnia 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

ul. Białostocka 69b

16-100 Sokółka

z dopiskiem na kopercie ,,Ogłoszenie na stanowisko starszy technik”

 

Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod nr tel. (85) 670 47 28

Metryczka

Data publikacji : 19.12.2019
Data modyfikacji : 19.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Żdanuk
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Żdanuk
do góry