Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. < >, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
         16-100 Sokółka, ul. Białostocka 69b;

  elektronicznie na adres: komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl

 2. < >, na numer: (85) 670-47-15;

  osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji
  w Sokółce przy ul. Białostockiej 69b - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Petycja powinna zawierać:

 3. imię i nazwisko wnoszącego;

 4. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję
  oraz adres do korespondencji;

 5. adresata petycji;

 6. wskazanie czego petycja dotyczy;

 7. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

 8. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

 9. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 10. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

  Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

  Petycja może zawierać:

  - zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce danych osobowych wnoszącego petycje.

   

Metryczka

Data publikacji 25.09.2015
Data modyfikacji 05.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Piktel
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Piktel Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piktel
do góry