Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach oraz do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.
 3. Komendant może powoływać o charakterze stałym lub doraźnym nieeteatowe zespoły lub komisje oraz wyznaczać osoby do realizacji ściśle określonych zadań, w skład których mogą wchodzić policjanci i pracownicy podległej mu jednostki lub komórki.
 4. Komendantowi podlega Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej.
 5. Komendanta zastępuje w czasie jego nieobecności I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, a w przypadku nieobecności I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji wyznaczony przez Komendanta policjant.
 6. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 5 obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.
 
Komendant kieruje całokształtem działalności Komendy i reprezentuje ją w kontaktach z władzami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, znajdującymi się w rejonie służbowym oraz sprawuje nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych i jednostek Policji:
 
 1. Wydział Kryminalny;
 2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;
 3. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia;
 4. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki;
 5. Zespół Administracyjno – Gospodarczy;
 6. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 7. w zakresie zadań kryminalnych;
 1. Posterunek Policji w Janowie;
 2. Posterunek Policji w Krynkach;
 3. Posterunek Policji w Kuźnicy;
 4. Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej.
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:
 
 1. Wydział Prewencji;
 2. Wydział Ruchu Drogowego;
 3. w zakresie zadań prewencyjnych;
 1. Posterunek Policji w Janowie;
 2. Posterunek Policji w Krynkach;
 3. Posterunek Policji w Kuźnicy;
 4. Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej.

 

Metryczka

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 18.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Stelmaszek KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Tuszkowski
do góry