Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica akt KPP w Sokółce

znajduje się

w Zespole Prezydialnym

Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Białostocka 69B
tel. (0-85) 711-02-11

 

 

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. Urz 2005 r. Nr 29, poz.1847),
 • Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008r.  nr 16 poz. 95).

W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., nr 196, poz. 1631).

 

Zasób archiwalny:


Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Sokółce posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji.

Zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej.

 • Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu całość dokumentów wytworzonych przez Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1954 została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji
w Sokółce
ul. Białostocka 69B
16-100 Sokółka

Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. Cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Udostępnianie akt następuje poprzez:

 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 06.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry