Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2015 roku.

 • Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli i najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości.

 • Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.19.2015 - KPP w Sokółce.

  Temat kontroli: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

  Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

  – błędne zainicjowanie postępowania skargowego notatką urzędową,

  – przekroczenie terminu na załatwienie skargi,

  – brak uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska w informacji o sposobie

  załatwienia skargi,

  – opatrzenie odpowiedzi na skargę niewłaściwą pieczęcią,

  – nie wyjaśnienie zarzutu,

  – niewłaściwe umieszczenie pouczenia o treści art. 239 kpa w skardze, gdzie nie

  rozstrzygnięto jednego z zrzutów,

  – nie odniesienie się do formułowanego zarzutu,

  – niewłaściwe nadawanie numerów w rejestrze skargowym,

  – błędny zapis w rejestrze dot. zarzutu skargowego,

  – powołanie się na niewłaściwą podstawę prawną w zawiadomieniu o sposobie

  załatwieniu skargi, nie udzielenie stosownych informacji skarżącemu.

   

 • Kontrola w trybie zwykłym nr: U.0910.20.2015 - KPP w Sokółce.

  Temat kontroli: Przestrzeganie obowiązku rejestracji w Krajowym Systemie Informacji

  Policyjnych wyroków sądowych dotyczących kierowców wobec których orzeczono zakaz

  prowadzenia pojazdów mechanicznych.

  Brak stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.

   

   

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Piktel
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Tuszkowski KPP w Sokółce
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piktel
do góry