Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku (z późn. zm.)
 

- instrukcja kancelaryjna
 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach  organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

 

Wydział Prewencji:

Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodnie z zapisami:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071),
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198),
 • instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Sprawy kierowane do Wydziału Prewencji mogą być wnoszone:

Pisma wpływające podlegają rejestracji w  sekretariacie według kolejności wpływu. Następnie są rozdzielane przez kierownictwo sekcji na poszczególne komórki i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia.

W przypadku wnoszenia sprawy osobiście, recepcjonista lub dyżurny KPP w Sokółce powiadamia merytorycznego pracownika sekcji o stawiennictwie osoby. Z rozmowy (również telefonicznej) z interesantem sporządzana jest notatka służbowa, z którą zapoznaje się kierownictwo Wydziału Prewencji. Notatka wraz z zaleceniami dotyczącymi toku dalszego postępowania w sprawie, jest przesłana do właściwej komórki organizacyjnej.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwieniu sprawy, należy kontaktować się telefonicznie:

 • Sekretariat - 085 670 4704,
 • Stanowisko samodzielne ds. Nieletnich, Prewencji Kryminalnej i Patologii - 085 670 4721,
 • Zespół ds. wykroczeń - 085 670 4739,
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych - 085 670 4720.

O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Wydziału Prewencji, informuje się stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Wydział Kryminalny:


Sprawy w Wydziale Kryminalnym  przyjmowane i załatwiane są zgodnie z zapisami określonymi w przepisach:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30 poz. 168 z póź. zm.),
 • Decyzji nr 3/2005 z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 • Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,  z późn. zm.),
 • Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

Sprawy kierowane do wydziału mogą być wnoszone pisemnie, dostarczone osobiście, pocztą lub za pomocą faxu nr 085 670 4722, ewentualnie ustnie po zgłoszeniu się osoby zainteresowanej do Naczelnika Wydziału lub jego zastępcy.

Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Wydziału Kryminalnego wg daty wpływu, następnie są dekretowane przez Naczelnika (Zastępcę Naczelnika) i przydzielane do realizacji właściwemu pracownikowi. Projekty odpowiedzi są  podpisywane przez Naczelnika (zastępcę Naczelnika), a następnie wysyłane do właściwego adresata.

W zakresie prowadzonych postępowań procesowych,  z uwagi na ich specyfikę zakres informacji udzielanych stronom postępowania jest ściśle określony w/wym. przepisami. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach uprawnionym do udzielania informacji odnośnie niektórych zagadnień pracy procesowej jest Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce.

 

Wydział Ruchu Drogowego:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wydziale Ruchu Drogowego odbywa się poprzez zarejestrowane w sekretariacie, a następnie rozdzielane przez Naczelnika pracownikom merytorycznym – celem ich załatwienia; generalnie:

 • skargi i wnioski dot. problematyki ruchu drogowego, zgodnie z Ustawą z dn. 14.06.1960 r. – Kpa w zakresie skarg oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków rozpatrywane są przez pracownika merytorycznego kontakt – 085 670 4717,
 • zaświadczenia i informacje o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.12.2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego są wydawane przez pracownika merytorycznego kontakt – 085 670 4772,
 • statystykę zdarzeń drogowych, na podstawie analiz i opracowań własnych Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sokółce oraz danych zawartych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych prowadzonych przez pracownika merytorycznego nr tel. 085 670 4760,
 • sprawami związanymi z inżynierią ruchu drogowego kontakt – 085 711 0217 lub 085 670 4760.

 

 

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia:

 

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia są bez zbędnej zwłoki, zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o przepisy wynikające z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Zespołu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Sprawy kierowane do Zespołu mogą być wnoszone osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocna telefaxu (nr 085 670 4715). Wpływające pisma podlegają rejestracji, wg kolejności wpływu. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez poszczególnych pracowników. Kontakt z pracownikami można uzyskać telefonując pod nr telefonu 085 670 4728.
 

Zespół Prezydialny, Sekretariat Komendanta:

Sprawy przyjmowane i załatwiane w Sekretariacie KPP załatwiane są bez zbędnej zwłoki w oparciu o art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z zachowaniem określonych terminów, a także Instrukcję kancelaryjną stanowiącą załącznik do:

 • Decyzji Nr 3/2005 dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku oraz Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 112. poz. 1198),
 • Decyzji Nr 2/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku zmieniająca decyzję w sprawie  zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Sekretariatu, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kontakt z pracownikiem obsługującym Sekretariat można uzyskać pod nr tel. 085 670 4711
W zakresie dostępu do materiałów o charakterze archiwalnym pod nr tel. 085 670 4711

Magazyn Dowodów Rzeczowych KPP w Sokółce działa w oparciu o następujące akty prawne:

 • Zarządzenie Nr 1426/04 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dział 15 - od § 179 do § 192),
 • Decyzję Nr 1/2004 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie utworzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Magazynu dowodów rzeczowych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów”.

Telefon kontaktowy do depozytariusza Magazynu Dowodów Rzeczowych – 085 670 4711.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki.

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są zadania jest Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.

W kwestiach nieuregulowanych w wymienionej ustawie dot. postępowań sprawdzających i odwoławczych  stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Informacje z zakresu załatwiania spraw uzyskać można pod nr tel. 085 711 0229 (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych KPP w Sokółce).


Przyjmowane i załatwiane sprawy w Zespole OIN, Łączności i Informatyki są zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 1 października 2008r.
Ze względu na specyfikę pracy, zespół  nie udostępnia żadnych informacji obywatelom.

 

Pytania  określone zakresem zadań Zespołu Łączności i Informatyki wynikających z  Regulaminu KPP w Sokółce powinny być kierowane do I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji KPP w Sokółce, który w zależności od rodzaju oczekiwanej informacji dokonuje wstępnej  oceny w zakresie właściwości oraz wyznacza  kompetentną  osobę do udzielania informacji w zakresie dotyczącym zagadnień realizowanych przez Zespół Łączności i Informatyki.

 

Wszystkie sprawy wpływające do Zespołu Łączności i  Informatyki KPP w Sokółce załatwiane są zgodnie z przepisami i bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów. W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych  od Zespołu, informuję się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwiania sprawy.

 

Korespondencja wpływająca do Zespołu Łączności i Informatyki, której tematyka nie dotyczy regulaminowych zadań Zespołu zostaje ze stosowną adnotacją Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce zwrócona do Kancelarii Komendanta.

 

Dane kontaktowe niezbędne do wystąpienia o udzielenie informacji:

 • Specjalista ds. łączności i informatyki tel. (085) 670 4746.


Zespół Administracyjno-Gospodarczy:

Sprawy przyjmowane i załatwiane w zespole administracyjno-gospodarczym są zgodne z zapisami określonymi w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.),  bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z  innych obowiązujących przepisów. O każdym przypadku zwłoki lub niezałatwiania sprawy z przyczyn niezależnych od zespołu administracyjno-gospodarczego, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Kontakt z pracownikami, prowadzącymi poszczególne sprawy, można uzyskać pod numerem telefonicznym 085 711 0226.

Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę transportową 085 670 4718.
 

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 01.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Robert Stelmaszek KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Piktel
do góry